Valtti-programmet hjälper barn och unga att hitta en hobby

Beskrivning av programmet

Valtti-programmet är ett pilotprojekt som drivs av  Finlands Handikappidrott och -motion VAU. Det siktar till att hitta en lämplig motionshobby för barn och unga med särskilda behov. I Valtti-programmet en personlig konsult i handikappidrott eller en instruktör för anpassad fysisk aktivitet, dvs. Valtti, ledsagar barnet eller den unga personen som har behov av särskilt stöd för en hobby. Begreppet Valtti hänvisar alltså till den personliga instruktören för anpassad fysisk aktivitet. På engelska heter termen PAPAI (personal adapted physical activity instructor).

Barn och unga i åldern 6–23 med behov av särskilt stöd kan ansöka att bli antagna till Valtti-programmet. Valtti-instruktörerna är studenter inom fysisk fostran, pedagogik, rehabilitering eller socialbranschen, med intresse för handikappidrott. Valtti-instruktören eller frivilliga stödspersoner fungerar som sin klients aktivitetskompis, instruktör, stödperson och konsult under en 4–6 veckors försöksperiod.

Ansökan är öppen på denna webbplats under tiden 1.3–30.4, både för deltagande barn och unga samt studenter som önskar bli Valtti-instruktörer. Försökningsperioden genomförs under hösten.

Under 2016 testades Valtti-modellen på 20 orter i samarbete med 19 yrkeshögskolor, universitet och idrottsutbildningscentrum. Valtti-programmet är en del av det treåriga (2015–2017), EU-stödda projektet SEDY, som syftar till att engagera fler handikappade barn och unga i fysiska fritidsaktiviteter. Projektets finska samarbetspartner är Finlands Handikappidrott och -motion VAU. VAU:s mål är att skapa en permanent procedur för att vägleda handikappade barn och unga till fysiska sysselsättningar.

Resultaten från Valtti-pilotfasen 2016

Resultaten från pilotfasen var lovande. Sammanlagt 367 barn och ungdomar med särskilda behov i åldern 6-23 skickade sin ansökan att få sin egen instruktör till anpassad fysisk aktivitet (Valtti). Av dem 237 deltog experimentella perioder under hösten 2016, och 155 svarade feedback frågeformulär. Av dem 68% var pojkar och deras medelålder var 12 år. 54% rapporterade att de har hittat en ny sport som en hobby och 61% att deras fysiska aktivitetsnivå har ökat. De har försökt sammanlagt 37 olika sporter. Handledarna till sport deltagande var, om deltagaren hade inflytande på valet av sport, nöje och glädje under provning, förmåga att delta strax efter skolan och känslor av framgång. Hinder för sport deltagande var oförmåga att röra sig oberoende till hobby, samt brist på assistent, hobby vän, transport eller anpassade sportmöjligheter.

Valtti-instruktörer var studenter eller frivilliga, 250 totalt. Av de 201 som svarade till feedback 87% uppskattas att rollen av Valtti var en nyttig erfarenhet i framtida karriär och 85% skulle rekommendera  för blivande studenter.

Hur kan barnet eller den unga personen ansöka om en egen Valtti-instruktör?

Barn och unga i åldern 6–23 med behov av särskilt stöd kan ansöka om att bli antagna till Valtti-programmet. Studenten som tar sig an rollen som Valtti-instruktör fungerar som sin klients aktivitetskompis, instruktör, stödperson och konsult.

Utgångstanken är att programmet är riktad till barn och unga vars handikapp eller kroniska sjukdom gör det svårt att hitta en lämplig fysisk hobby och att delta i hobbygrupper. Familjerna får själva fastslå om barnet eller den unga personen tillhör målgruppen, dvs. om det finns behov av särskilt stöd.

Familjerna står för barnets eller unga personens kostnader i form av deltagaravgifter, resor, assistans och försäkring. De deltagande familjerna förbinder sig att hjälpa till vid uppfölningen (via en deltagarenkät).

 

Studerande fungerar som Valtti-instruktörer och de stöds av en Valtti-koordinator

Valtti-instruktören är ett slags personal trainer. De agerar som Valtti-instruktörer som en del av sina studier. Valtti-instruktören fungerar som sin klients aktivitetskompis, instruktör, stödperson och konsult. Studenterna får inte betalt, men alla kostnader (t.ex. deltagaravgifter, resekostnader) ersätts. De studenter som vill bli Valtti-instruktörer ska ansöka till programmet redan under våren, men den egentliga verksamheten kommer igång först på hösten.

Valtti-årsklockan

På våren kan studenten:

 • delta i Valtti-startevenemanget, där ytterligare information om programmet ges;
 • ansöka till programmet under våren, då hen sedan får information om sin klient samt instruktioner;
 • delta vid behov i utbildning för träning anpassad fysisk aktivitet eller i ett evenemang inom handikappidrott.

Under sommaren, senast i början av september:

 • Valtti-instruktören tar kontakt med familjen senast vid mitten av augusti, då man kommer överens om ett möte för att lära känna familjen och för att skapa sig en helhetsbild om barnets eller den unga personens önskemål.
 • Efter mötet formulerar Valtti-instruktören ett 4–6 veckors försöks- och besöksprogram för sin klient. Detta genomförs hösten.

Försöksperioden augusti–desember:

 • Valtti-instruktören organiserar en 4–6 veckors försöksperiod, som genomförs under augusti–oktober.
 • Valtti-instruktören organiserar minst 4 aktivitetsförsök under hösten
 • Valtti-instruktören fungerar som sin klients hobbykompis, instruktör, stödperson och konsult. Målet är att hitta en trevlig hobby åt barnet eller den unga personen.
 • Tillsammans med sin klient dokumenterar Valtti-instruktören erfarenheterna, vad som lyckats eller misslyckats.
 • Valtti-koordinatorn på Valtti-instruktörens egna ort fungerar som stödperson åt studenten.

Efter försöksperioden, senast 15.12.:

 • Läroanstaltens lärare registrerar studentens studiepoäng (studenten ska själv komma överens om saken med läraren i förväg). 
 • Valtti-instruktören skickar in rese- och kostnadsersättningsblanketterna till VAU.
 • Valtti-instruktören besvarar slutenkäten och rapporterar om sina erfarenheter till VAU och får bevis.

Valtti-koordinatorerna hjälper Valtti-instruktörerna

Valtti-koordinatorn fungerar som chef för ortens Valtti-instruktörer, löser eventuella problem och hjälper till med att hitta lämpliga försöksställen och föreningar. Koordinatorn är anställd av VAU. Antalet Valtti-koordinatorer är ungefär 17, dvs. en koordinator per ort.

Valtti-koordinatorn:

 • fungerar som lokal stödperson för Valtti-instruktören i kommunikationen mellan VAU, läroanstalten, motionsutbudet och familjen,
 • löser eventuella problem (t.ex. om Valtti-instruktören blir sjuk),
 • deltar i två nationella möten eller träningsdagar,
 • kan, om hen vill, göra ett lärdomsprov om programmet (uppföljning av Valtti-pilotprojekten),
 • får en möjlighet att delta i eventuella internationella uppgifter/resor,
 • får en plattform med överblick, får mångsidig erfarenhet inom anpassad fysisk aktivitet, skapar nätverk...
   

Motionsorganisatörer och idrottsföreningar

Idrottsföreningar kan få nya medlemmar via Valtti-programmet. Föreningarna kan mata in eller uppdatera sin information på VAU:s hemsida i registret Löydä oma seura (Hitta din egen förening, på finska). Det gör det även lättare för Valtti-instruktörer att finna det aktuella utbudet för handikappidrott på deras egna orter, och de kan därmed erbjuda sina klienter nya erfarenheter inom nya motionsformer.

SEDY-projektet

Valtti-programmet är en del av det treåriga EU-stödda (ErasmusPlus) projektet SEDY (Sports Empowers Disabled Youth) (2015–2017), som syftar till att engagera fler handikappade barn och unga i fysiska fritidsaktiviteter. SEDY-projektet koordineras av den holländska yrkeshögskolan Amsterdam University of Applied Sciences (School of Sports & Nutrition), och projektet omfattar nio samarbetspartner från sju länder (Nederländerna, Finland, Storbritannien, Italien, Frankrike, Litauen och Portugal). Projektets finska samarbetspartner är Finlands Handikappidrott och -motion VAU rf.

SEDY-projektet utreder existerande problem och söker lösningsmodeller vid problem som gäller tillgång och efterfrågan. Man har noterat att handikappade barn deltar i mindre grad och mera sällan i fysiska aktiviteter än icke-handikappade barn. Detta beror på brist på lämpliga program, platser för aktiviteter och information. Handikappade barn vet inte vilka motionsformer som lämpar sig för dem, var man hittar platser att utöva dem, hur man tar sig dit och om handikappade kan tas emot. Familjerna kan vara oroliga över hur barnet klarar sig eller passar in. Inom idrottsföreningarna antar man att handikappade barn inte är intresserade av aktiviteterna i föreningen, eller så är man rädda att kunskapen inom föreningen inte räcker till eller att instruktörresurserna är otillräckliga. Inom SEDY-projektet hänvisar man till dessa som problem som gäller tillgång och efterfrågan.

Forskningens teoretiska ram är baserad på ICF-tänkandet (International Classification of Functioning, Disability, and Health). Projektet studerar vilka faktorer kopplade till individen eller miljön som påverkar det handikappade barnets deltagande i fysiska aktiviteter. Under året 2015 samlades grundinformation från olika länder (antal handikappade barn, deltagande i motion, motionssystem). Under år 2016 genomfordes nationella pilotprojekt, varav Valtti-programmet (utvecklat av VAU) var ett av de mest centrala.  Under projektets sista år (2017) sprids samlad information och bra praxis inom hela Europa. Till slut organiseras en SEDY-konferens i Amsterdam 29.11.-1.12.2017.

Ytterligare information om SEDY-projektet (på engelska)www.hva.nl/kik/projecten/content/projecten-kracht-van-sport/sedy-project.html